Zásady ochrany osobných údajov

WWW.MENTOL.CLICK ZÁSADY OCHRANY SOUKROMIE A COOKIES
 

Ďalej nájdete všetky najdôležitejšie informácie o pravidlách spracovania osobných údajov a používaní súborov cookie
v súvislosti s používaním internetového obchodu umiestneného na https://mentol.click

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov
a cookies, kontaktujte nás na: [chránené e-mailom]

Základné informácie

Správcom osobných údajov je Mentol.Click Sp. z o. o (ďalej len Správca) na ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk, číslo NIP: 5833406438, číslo REGON: 387077787. 

Používaním našej webovej stránky nám môžete poskytnúť svoje osobné údaje pomocou formulárov dostupných na našej webovej stránke, aby sme sa dostali k službám, ktoré ponúkame, prihlásili sa na odber noviniek a kontaktovali nás. Poskytnutie údajov je vždy dobrovoľné, ale nevyhnutné na vykonanie akcie, na ktorú je formulár určený.

Ako správca osobných údajov zaručujeme dôvernosť všetkých osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté. Vaše osobné údaje zhromažďujeme s náležitou starostlivosťou a sme nami náležite chránení pred prístupom neoprávnených osôb. Tiež zabezpečujeme, aby boli prijaté všetky opatrenia na zabezpečenie a ochranu osobných údajov vyžadované ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

Všetky vami poskytnuté osobné údaje nebudú predané tretím stranám alebo subjektom.

 

Správca spracováva vaše osobné údaje za účelom plnenia zmluvy / služieb vrátane poskytovania technickej podpory - technickej pomoci a prispôsobenia webovej stránky preferenciám a očakávaniam používateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

Článok 6 ods. 1 lit. b) GDPR - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy;

Spracúvajú sa najmä tieto údaje: e -mail, prípadne telefónne číslo, používateľské meno / meno a priezvisko, čas a adresa IP každého prihlásenia a histórie vyhľadávania.

Prihlásením sa na odber bulletinu používateľ tiež súhlasí s tým, že správca bude používať jeho koncové telekomunikačné zariadenia (napr. Telefón, tablet, počítač) na priamy marketing produktov a služieb správcu a na poskytovanie komerčných informácií používateľovi v súlade s čl. 172 ods. 1 zákona o telekomunikáciách (vestník zákonov z roku 2014, položka 243, v platnom znení)

Vyššie uvedené súhlasy sú dobrovoľné, ale nevyhnutné na odoslanie bulletinu, vč. informovať o službách, nových produktoch, akciách a zľavách ponúkaných Správcom alebo produktoch ním odporúčaných tretích strán. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, čo bude mať za následok zastavenie odosielania bulletinu v súlade s pravidlami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov. 

Newsletter je zasielaný na dobu neurčitú, od okamihu aktivácie až do odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu môžu byť údaje používateľa uložené v databáze spravodajov až na 2 roky, aby bolo možné preukázať súhlas používateľa s komunikáciou prostredníctvom bulletinu, činností používateľa (otvorené e-maily) a okamihu jeho odvolania, pretože ako aj možné vrátane nárokov, čo je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Odosielanie spravodajcu je možné prerušiť, ak používateľ minimálne 1 rok od spustenia služby spravodajcu nevykazuje aktivitu alebo bola prečítaná posledná e-mailová správa (odoslaný spravodaj). V takom prípade Správca vymaže údaje používateľa zo systému na zasielanie noviniek (dodávateľ). Užívateľ nebude mať nárok na prijatie akejkoľvek správy od Správcu, pokiaľ sa nerozhodne znova prihlásiť na odber formulára na odber Newslettera alebo nebude kontaktovať správcu iným spôsobom, ktorý bol na tento účel zvolený.

Poštový systém používaný na odosielanie bulletinu zaznamenáva všetky činnosti a činnosti, ktoré užívateľ urobil v súvislosti s e-mailami, ktoré mu boli zaslané (dátum a čas otvorenia správy, kliknutie na odkazy, čas odhlásenia z odberu atď.).

Údaje uvedené v li. a) vyššie, spolu s ďalšími „technickými“ údajmi získanými pri používaní webovej stránky, je možné ich použiť na profilovanie preferencií používateľov v súlade s myšlienkou funkčnosti tohto typu webových stránok (napríklad preferencie pre filmy). Tieto údaje môžu byť tiež použité na marketingové účely podľa článku 6 ods. 1 lit. f) GDPR.

Čas spracovania údajov

Vaše osobné údaje budú spravidla spracúvané po dobu trvania zmluvy - na daný účel plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca alebo tretia strana (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Po plnení / ukončení zmluvy budú údaje ďalej spracúvané - avšak na účely archivácie podľa čl. 74 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR).

Vaše osobné údaje môžu byť prevedené iným subjektom za účelom plnenia zmluvy / služby (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR), ako aj na účely uvedené v čl. Článok 6 ods. 1 lit. f) GDPR. Správca vyhlasuje, že neprenáša údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (t. J. Mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Správca tiež vyhlasuje, že nevyužíva subdodávateľov, ktorí prenášajú údaje mimo EHP. V prípade o nutnosti využívať subdodávateľov alebo partnerov mimo EHP, správca vyhlasuje, že pomocou príslušných dohôd zabezpečí, aby tieto tretie strany primerane spĺňali požiadavky GDPR.

Správca môže poskytnúť osobné údaje iba subjektom oprávneným ich získať na základe zákonných ustanovení a / alebo príslušných zmlúv vrátane zmlúv o poverení spracúvaním osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť predovšetkým prevedené na subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje, na žiadosť správcu vrátane Poskytovatelia IT služieb, hostiteľské služby, fakturační agenti (napr. Elektronické platby) atď.

Okrem toho môže správca prenášať vaše údaje spracúvajúcim subjektom dôveryhodných marketingových partnerov / marketingových agentúr, ak tieto subjekty spracúvajú údaje na základe dohody so správcom a prenos týchto údajov podlieha bezpečnostným opatreniam a kontrole zo strany správcu ako správca osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely sa uskutočňuje buď na základe vhodného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR), alebo v súvislosti s existenciou iných zákonných dôvodov ako súhlas - napr. Článok 6 ods. ) (a) GDPR). 1 lit. f) GDPR.

Môžete získať informácie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje.

Ak je to tak, môžete k nim mať prístup, napríklad požiadať o kópiu. Môžete tiež získať podrobné informácie vč. o tom, aké sú vaše údaje spracovávané a za akým účelom, komu sú prenášané. Ak ste tejto spoločnosti / inštitúcii neposkytli údaje sami - môžete tiež požiadať o informácie o tom, odkiaľ v tejto konkrétnej spoločnosti pochádzajú.

Môžete tiež požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich údajov. Samozrejme, že nie vždy. Keď s vami máme zmluvu, môžeme ju spracovať v súlade so zákonom a vaša žiadosť nebude účinná. Ak sú však spracúvané nezákonne alebo neexistujú dôvody na ich spracovanie - vaše údaje by mali byť vymazané

Ak sa domnievate, že sú porušené vaše práva - môžete podať sťažnosť dozornému orgánu - predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Okrem toho, ak správca spracúva vaše osobné údaje:

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania;

Pokiaľ je základom spracúvania vašich osobných údajov predpoklad oprávneného záujmu správcu, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov;

Máte predovšetkým právo namietať proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu a profilovania;

Pokiaľ je základom spracúvania vašich osobných údajov súhlas, máte právo súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

V rozsahu, v akom sú vaše údaje spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy alebo spracúvané na základe súhlasu, máte právo na prenos údajov, tj. Získavanie vašich osobných údajov od správcu v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte formát.

Máte tiež právo byť zabudnutý, ak ďalšie spracovanie neustanovuje aktuálne platný zákon.

 

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, kontaktujte správcu údajov pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov alebo príslušného formulára na webovej stránke www.mentol.click

 Pokiaľ ide o bezpečnosť vašich osobných údajov, zaväzujeme sa: