Zásady ochrany osobních údajů

WWW.MENTOL.CLICK OCHRANA SOUKROMÍ A COOKIES
 

Níže najdete všechny nejdůležitější informace týkající se pravidel pro zpracování osobních údajů a používání cookies
v souvislosti s používáním internetového obchodu umístěného na https://mentol.click

Máte -li jakékoli dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů
a cookies, kontaktujte nás prosím na: [chráněno e-mailem]

Základní informace

Správcem osobních údajů je Mentol.Click Sp. z o. o. (dále jen Správce) na ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdaňsk, číslo NIP: 5833406438, REGON: 387077787. 

Používáním našich webových stránek nám můžete poskytnout své osobní údaje pomocí formulářů dostupných na našich webových stránkách za účelem přístupu k námi nabízeným službám, přihlášení k odběru zpravodaje a kontaktování nás. Poskytnutí údajů je vždy dobrovolné, ale nezbytné k provedení akce, pro kterou je formulář určen.

Jako správce osobních údajů zaručujeme důvěrnost všech nám poskytnutých osobních údajů. Vaše osobní údaje shromažďujeme s náležitou péčí a jsme námi řádně chráněni před přístupem neoprávněných osob. Rovněž zajišťujeme, aby byla přijata veškerá bezpečnostní a ochranná opatření vyžadovaná ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje nebudou prodány třetím stranám nebo subjektům.

 

Správce zpracovává vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy / služeb, včetně poskytování technické podpory - technické pomoci a přizpůsobení webové stránky preferencím a očekáváním uživatele.

Právním základem zpracování osobních údajů je:

Článek 6 s 1 lit. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejímž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo k provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

Zejména jsou zpracovávány následující údaje: e -mail, případně telefonní číslo, uživatelské jméno / jméno a příjmení, čas a IP každého přihlášení a historie vyhledávání.

Přihlášením k odběru zpravodaje uživatel také souhlasí s tím, že správce použije koncová zařízení uživatele (např. Telefon, tablet, počítač) pro přímý marketing produktů a služeb správce a poskytne uživateli obchodní informace v souladu s čl. 172 odst.1 zákona o telekomunikacích (věstník zákonů z roku 2014, položka 243, v platném znění)

Výše uvedené souhlasy jsou dobrovolné, ale nezbytné k zasílání zpravodaje, vč. informovat o službách, nových produktech, akcích a slevách nabízených Správcem nebo o produktech jím doporučených třetích stran. Souhlas lze kdykoli odvolat, což bude mít za následek zastavení zasílání zpravodaje v souladu s pravidly obsaženými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. 

Zpravodaj je zasílán na dobu neurčitou, od okamžiku aktivace až do odvolání souhlasu. Po odvolání souhlasu mohou být údaje uživatele uloženy v databázi zpravodaje po dobu až 2 let, aby bylo možné prokázat souhlas uživatele se komunikací prostřednictvím zpravodaje, akcí uživatele (otevřené e-maily) a okamžikem jeho odvolání, jako jakož i možné včetně nároků, což je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Zasílání zpravodaje může být ukončeno, pokud uživatel nevykazuje aktivitu po dobu minimálně 1 roku od zahájení služby zpravodaje nebo byla přečtena poslední e-mailová zpráva (odeslaný zpravodaj). V takovém případě správce odstraní data uživatele ze systému pro zasílání zpravodaje (dodavatele). Uživatel nebude mít nárok na zasílání žádných zpráv od Správce, pokud se nerozhodne znovu přihlásit k odběru formuláře k odběru zpravodaje nebo kontaktuje správce jiným způsobem, který byl pro tento účel zvolen.

Poštovní systém používaný k zasílání zpravodaje zaznamenává všechny činnosti a akce, které uživatel provedl v souvislosti s e-maily, které mu byly zaslány (datum a čas otevření zprávy, kliknutí na odkazy, čas odhlášení z odběru atd.).

Údaje uvedené v li. a) výše, spolu s dalšími „technickými“ údaji získanými při používání webových stránek, lze použít k profilování uživatelských preferencí v souladu s představou o funkčnosti tohoto typu webových stránek (například preference pro filmy). Tyto údaje mohou být také použity pro marketingové účely podle čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR.

Čas zpracování dat

Vaše osobní údaje budou obvykle zpracovávány po dobu trvání smlouvy - za účelem plnění smlouvy (čl.6 odst.1 písm. b) GDPR), jakož i pro účely vyplývající z oprávněných zájmů sledovaných Správcem nebo třetí stranou (čl.6 odst.

Po plnění / ukončení smlouvy budou údaje dále zpracovávány - avšak pro účely archivace podle čl. 74 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR).

Vaše osobní údaje mohou být předány jiným subjektům za účelem plnění smlouvy / služby (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR), jakož i pro účely stanovené v čl. Článek 6 s 1 lit. f) GDPR. Správce prohlašuje, že nepředává údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (tj. Mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Správce rovněž prohlašuje, že nevyužívá subdodavatele, kteří přenášejí údaje mimo EHP. V případě o nutnosti využívat subdodavatele nebo partnery ze zemí mimo EHP, správce prohlašuje, že s pomocí příslušných dohod zajistí, aby tyto třetí strany adekvátně splňovaly požadavky GDPR.

Správce může sdělit osobní údaje pouze subjektům oprávněným je získat na základě zákonných ustanovení a / nebo příslušných smluv, včetně smluv o pověření zpracováním osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zejména předány subjektům zpracovávajícím osobní údaje na žádost Správce, včetně Poskytovatelé služeb IT, hostingové služby, fakturační agenti (např. Elektronické platby) atd.

Kromě toho může správce předávat vaše údaje zpracovatelským subjektům, kterým jsou důvěryhodné marketingové partnery / marketingové agentury, kde tyto subjekty zpracovávají údaje na základě dohody se správcem a na přenos těchto údajů se vztahují bezpečnostní opatření a kontrola ze strany správce jako správce osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely probíhá buď na základě příslušného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR), nebo v souvislosti s existencí jiných zákonných důvodů než je souhlas - např. Čl. 6 odst. 1 (a) GDPR). XNUMX lit. f) GDPR.

Můžete získat informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje.

Pokud ano - máte k nim přístup, např. Požádejte o kopii. Můžete také získat podrobné informace vč. o tom, jaké jsou vaše údaje zpracovávány a za jakým účelem, komu jsou předávány. Pokud jste této společnosti / instituci neposkytli data sami - můžete také požádat o informace o tom, odkud v této konkrétní společnosti pocházejí.

Můžete také požádat o vymazání nebo omezení zpracování vašich údajů. Samozřejmě, že ne vždy. Když s vámi máme smlouvu, můžeme ji zpracovat v souladu se zákonem a váš požadavek nebude účinný. Pokud jsou však zpracovávány nezákonně nebo neexistují žádné důvody pro jejich zpracování - vaše údaje by měly být vymazány

Pokud se domníváte, že jsou porušena vaše práva - můžete podat stížnost u dozorového úřadu - prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho, pokud správce zpracovává vaše osobní údaje:

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo požadovat opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování;

Pokud je základem zpracování vašich osobních údajů předpoklad oprávněného zájmu Správce, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;

Zejména máte právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu a profilování;

Pokud je základem pro zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

V rozsahu, v jakém jsou vaše údaje zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy nebo zpracovávány na základě souhlasu, máte právo na přenos údajů, tj. Na získání vašich osobních údajů od správce ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formát.

Máte také právo být zapomenut, pokud další zpracování nestanovuje aktuálně platný zákon.

 

Za účelem uplatnění výše uvedených práv se obraťte na správce údajů pomocí výše uvedených kontaktních údajů nebo příslušného formuláře na webových stránkách www.mentol.click

 Pokud jde o zabezpečení vašich osobních údajů, zavazujeme se: